Grieppandemie

Wat is een grieppandemie?
Een grieppandemie is een wereldwijde griepepidemie met een nieuw griepvirus dat zich in korte tijd over de wereld verspreidt. Omdat niemand weerstand heeft kunnen opbouwen tegen een dergelijk nieuw griepvirus zullen er veel meer mensen ziek worden en overlijden dan bij een jaarlijkse seizoensgriep. Men schat dat tijdens een pandemie 1 op de 3 mensen ziek wordt en
dat in Nederland tussen de 5.000 en 80.000 mensen zullen overlijden. Volgens de Nationale Risicobeoordeling mei 2008 die de overheid heeft laten uitvoeren, is een grieppandemie zowel waarschijnlijk als zeer ernstig en daarmee het grootste risico in Nederland op dit moment.

Wat zal de impact van een grieppandemie zijn?
Een grieppandemie komt in 2 of 3 golven en één golf kan ongeveer 10 tot 20 weken duren. Tijdens de piekperiode verwacht men 10 – 30 % thuisblijvers. Maar dat kan nog hoger zijn doordat mensen voor hun gezinsleden moeten zorgen, thuis blijven om niet besmet te worden en treinen niet rijden. Ook zal er lastig aan voedsel en andere noodzakelijke producten te komen zijn door problemen in het distributienetwerk. De grieppandemie treft dus niet alleen uw bedrijf, maar ook uw afnemers en toeleveranciers.

Wat zijn de belangrijke voorbereidingen bij een grieppandemie?
De bedrijfscontinuïteit is een belangrijke prioriteit voor, tijdens en na een grieppandemie.
Het is belangrijk dat u een goed uitgewerkt continuïteitsplan heeft, waarin u de kwetsbaarheden van uw bedrijf en de te treffen maatregelen beschrijft. Het is van belang dat u deze maatregelen vervolgens ook daadwerkelijk treft.

Wat doet de overheid en waar ligt de verantwoordelijkheid voor bedrijven?
Door de rijksoverheid zijn antivirale middelen aangeschaft voor mensen die griep krijgen tijdens een pandemie, maar de overheid adviseert bedrijven om zelf maatregelen te treffen zodat zij tijdens een grieppandemie met minder bezetting kunnen blijven functioneren.

Werkgevers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen bedrijfscontinuïteit, maar ook voor een
veilige werkomgeving. De aanname dat er bij een grieppandemie sprake is van overmacht is
niet juist. Als de werkgever niet of onvoldoende is voorbereid op een grieppandemie is hij risicoaansprakelijk op grond van artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet.

U kunt hierover nog meer informatie krijgen via http://www.minvws.nl/dossier/grieppandemie/informatie-voor-werkgevers-en-organisaties.

Wat kan GriepVaccinatie Service (GVS) als organisatie voor u betekenen?
GVS biedt o.m. een checklist om u te helpen bij het voorbereiden op een grieppandemie en
kan u ook ondersteunen in het uitvoeren van maatregelen, w.o. de aanschaf van hygiënische hulpmiddelen (Griepkit) en de tijdige levering van virusremmers.

Mocht u hier meer informatie over wensen, dan kunt u zich aanmelden via contact (o.v.v. grieppandemie).

GVS EN MEER

Wanneer vaccineren?

Het is gebruikelijk dat er medio oktober, november wordt gestart met griepvaccinaties.

In het voorjaar benaderen wij de bedrijven en organisaties over hun eventuele deelname in het najaar. Wegens het terugkerende (mondiale) probleem van tekorten aan griepvaccinaties, koopt GVS in het voorjaar al de griepvaccins in. Voor het reeds ingekochte deel kunnen wij dan ook garantie geven op levering. Werkgevers die van de Griep Vaccinatie Service gebruik maken, vragen wij om na de zomervakantie te starten met de inventarisatie van het aantal deelnemende werknemers.